Общи условия за ползване на сайта- www.zatebbg.net

Сподели

Сайт“ е цялата информация, всички  снимки и графични изображения, дизайн, текстове и други материали или ресурси, които се намират на адрес www.zatebbg.net, както и на поддомейн на същия адрес.

Потребител“ е всяко лице, което използва сайта www.zatebbg.net и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него.

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Маринета Стоянова, Електронна поща: zatebbg.net@gmail.com и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което използва Интернет сайта www.zatebbg.net и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него.

2. Уеб сайтът www.zatebbg.net е информационен портал, който предоставя авторски статии и материали, както и препратки към други сайтове.

3. Всички елементи на съдържанието на сайта на www.zatebbg.net, включително и не само: текстове, дизайн, програмни кодове, софтуер, бази данни, снимки и графични изображения и всяка друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Маринета Стоянова.

4. Никаква част от обектите на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права не може да се възпроизвежда, превежда, променя, цитирана или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на Маринета Стоянова.

5. Потребителят използващ услугите и/или информацията на сайта се задължава:
5.1. да спазва българското законодателство и настоящите Общи условия за ползване на ресурсите на сайта,
5.2. да не поврежда или разрушава системи или информационни масиви (crack) поместени на страниците на уеб сайта.

6. С приемане на настоящите Oбщи условия Потребителят декларира, че се е запознал и се е съгласил:
6.1. че използването на сайта и предоставената информация ще бъде изцяло на негов риск и отговорност.
6.2. че съдържанието на интернет-страницата не трябва да се тълкува като диагноза или предложение за лекуване и не трябва да се ползва като такова.
6.2. че съдържанието на този сайт не поставя диагнози, не назначава и не прекратява медикаментозно лечение, както и не заменя квалифицирана медицинска помощ, не са алтернатива на медицински преглед и/или проследяване от лекар.

7. Ползвателят декларира и се съгласява, че:
7.1 Преди използването на предоствената информация на сайта ще потърси квалифицирана медицинска помощ и компетентно становище от лекар, при евентуалното прилагане на каквато и да е част от посочената в сайта информация.
7.2 Ще съгласува и ще бъде наблюдаван от компетентно медицинско лице, включително и не само по отношение на прилаганите хранителен подход и метод за въздействие върху неговото здраве, както и физическо и психическо състояние.
7.3 В случай, че не потърси квалифицирана медицинска помощ и компетентно становище от лекар, използването на информацията ще бъде изцяло на негова отговорност и риск.

9. Лични данни, събирани чрез този сайт и обработвани от Маринета Стоянова се ползват при условията на Закона за защита на личните данни. Можете да разглеждате страниците на сайта свободно, без да сте длъжни да въвеждате каквито и да било лични данни. При попълване на контактните форми в сайта, Вие се съгласавяте Маринета Стоянова да използва и обработва, както намери за добре, предоставените лични данни и информация, при спазване на условията на Закона за защита на личните данни.

10. Потребителят приема, че при посещение на сайта и използване на информацията и ресурсите му, е съгласен с Общи условия за ползване на Интернет сайта. При несъгласие с Общи условия за ползване на Интернет сайта се задължава да преустанови ползването му веднага и да напусне същия.

11. Сайтът съдържа препратки/линкове към други уеб сайтове на трети лица и Маринета Стоянова не носи отговорност за съдържанието и последиците от използването на тези уебсайтове.

12. Маринета Стоянова си запазва правото по всяко време едностранно да прекратява, изменя и допълва предоставянето на услугите и ресурсите в сайта, както и Общите условия за тяхното използване.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия са приети с решение на  Маринета Стоянова  и влизат в сила считано от 01.02.2018 г.