Тест: От какъв пол е мозъкът ви?

Сподели

Съществува версия, че мъжкото и женското поведение се определят от разликата в хормоналния фон. Експерименти показват, че поведението например на пъдпъдъците зависи от наличието на тестостерон в мозъка на мъжкия и в мозъка на женската, но дали така стоят нещата и при човека?

Може би нашият мозък се „феминизира” или „маскулинизира” в резултат от въздействието на хормоните върху организма? За сексуалното поведение на животните отговарят естрадиолът – разновидност на естрогена, и тестостеронът, който се превръща в естрадиол, обуславя сексуалното влечение. А това означава, че хормоналното влияние върху нас е много по-разнообразно от просто разделяне на хормоните на мъжки и женски.

То­зи тест ще ви по­мог­не да раз­бе­ре­те в как­ва сте­пен ва­шият тип мис­ле­не е мъж­ки или жен­ски. На все­ки въп­рос на­ме­ре­те най-под­ход­ящия за вас ва­риант на от­го­вор. Ако съв­сем не мо­же­те да се оп­ре­де­ли­те‚ пос­та­ве­те чер­та.

 

1. Чу­ва­те ти­хо мяу­ка­не. Мо­же­те ли вед­на­га да ка­же­те къ­де се на­ми­ра кот­ка­та?

а) Ако по­мисля‚ мо­га.

б) Вед­на­га мо­га да ка­жа.

в) Не знам.

2. Лес­но ли за­помн­яте то­ку-що чу­та ме­ло­дия?

а) Лес­но, до­ри мо­га да из­пея част от нея.

б) За­помням я‚ ако е прос­та и рит­мич­на.

в) За мен то­ва е труд­но.

3. Звъ­ни ви чо­век‚ кой­то сте сре­ща­ли някол­ко пъ­ти. Мо­же­те ли да раз­поз­нае­те гла­са му в пър­ви­те се­кун­ди на раз­го­во­ра‚ до­ка­то още не се е пред­ста­вил?

а) Мо­га‚ за мен то­ва не е труд­но.

б) Поз­на­вам в по­ло­ви­на­та от слу­чаи­те.

б) Поз­на­вам в по-мал­ко от по­ло­ви­на­та слу­чаи.

4. На­ми­ра­те се в ком­па­ния­та на някол­ко съп­ру­жес­ки двой­ки. Някой от при­със­тва­щи­те има из­вън­брач­на връз­ка. Мо­же­те ли да оп­ре­де­ли­те кой?

а) Прак­ти­чес­ки ви­на­ги.

б) В по­ло­ви­на­та от слу­чаи­те.

в) Рядко.

5. На мал­ко съ­би­ра­не сте би­ли пред­ста­ве­ни на пе­ти­ма не­поз­на­ти. Ако на след­ва­щия ден някой спо­ме­не в раз­го­вор име­на­та им‚ лес­но ли ще ви е да си спом­ни­те ли­ца­та им?

а) Спомням си по­ве­че­то от тях.

б) Ще си спомня някои.

в) По-ско­ро изо­бщо няма да си спомня.

6. Лес­но ли ви се уда­ва­ха пра­во­пи­сът и съ­чи­не­ния­та в учи­ли­ще?

а) И ед­но­то, и дру­го­то ми се уда­ва­ше лес­но.

б) Лес­но се справях са­мо с ед­но­то.

в) И две­те ме зат­рудн­ява­ха.

7. За­бел­яза­ли сте място за пар­ки­ра­не‚ но за да  го нап­ра­ви­те‚ ще се на­ло­жи да да­де­те на за­ден и бук­вал­но да се вмък­не­те там. Как­ви ще бъ­дат дей­ствия­та ви?

а) Ще по­търся дру­го място.

б) Вни­ма­тел­но ще пар­ки­рам ко­ла­та там‚ къ­де­то съм ре­шил.

в) Без да се ко­ле­бая, ще дам на за­ден и ще пар­ки­рам.

8. Пре­ка­ра­ли сте три дни в не­поз­на­то сел­це и някой ви пи­та на­къ­де е се­вер.

а) По-ско­ро няма да мо­га да му по­ка­жа.

б) Ако по­мисля‚ ще мо­га да му по­ка­жа.

в) Вед­на­га ще му по­ка­жа.

9. На­ми­ра­те се в прием­на­та на зъ­бо­ле­каря. Кол­ко бли­зо мо­же­те да сед­не­те до пред­ста­ви­тел на своя пол‚ без да усе­ща­те не­лов­кост?

а) На по-мал­ко от 15 сан­ти­мет­ра.

б) От 15 до 60 сан­ти­мет­ра.

в) На по­ве­че от 60 сан­ти­мет­ра.

10. Оти­шли сте да си по­бъб­ри­те с но­вия съ­сед. В жи­ли­ще­то е ти­хо‚ но някъ­де ка­пе во­да от кран. Как­во ще нап­ра­ви­те?

а) Вед­на­га ще за­бе­ле­жа зву­ка‚ но ще се по­мъ­ча да не му об­ръ­щам вни­ма­ние.

б) Ако го за­бе­ле­жа‚ ве­роя­тно ще ка­жа то­ва  вед­на­га.

в) То­ва изо­бщо не ме драз­ни. 

 

За да прес­мет­не­те точ­ки­те си‚ из­пол­звай­те  след­на­та фор­му­ла.

За мъ­же­те:

а) +10 точ­ки;

б) +5 точ­ки;

в) – 5 точ­ки.

За же­ни­те:

а) + 12 точ­ки;

б) + 5 точ­ки;

в) – 5 точ­ки.

За все­ки въп­рос‚ ос­та­вен без от­го­вор‚ по­лу­ча­ва­те ми­нус 5 точ­ки.

По­ве­че­то мъ­же на­би­рат от 0 до 60 точ­ки.  По­ве­че­то же­ни – от 50 до 100 точ­ки.

Гра­нич­ният слу­чай – по­ве­че от 50‚ но по-мал­ко от 60 точ­ки – по­каз­ва‚ че за ва­ше­то мис­ле­не са ед­нак­во ха­рак­тер­ни мъж­ки­те и жен­ски­те чер­ти.

Мъ­же­те‚ наб­ра­ли по-мал­ко от 0‚ и же­ни­те‚ наб­ра­ли по­ве­че от 100 точ­ки, са ярко из­ра­зе­ни пред­ста­ви­те­ли на своя пол. На­чи­нът им на мис­ле­не е съот­вет­но “м­но­го мъж­ки” и “м­но­го жен­ски”.

У мъ­же­те‚ наб­ра­ли 60 точ­ки‚ мо­же да се прояв­ява склон­ност към жен­ски тип мис­ле­не; у же­ни­те‚ наб­ра­ли по-мал­ко от 50 точ­ки – към мъж­ки ва­риант на мис­лов­ни­те про­це­си.

Източник: beu.bg

Снимка  Jolygon / Shutterstock

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.